Forumvoorwaarden / voorwaarden plaatsen reacties

Op onze Forums hebben we huisregels. Lees deze eerst goed door dan kunnen we samen de discussie aangaan.

Rechten en plichten van gebruikers

 1. Dit document is een overeenkomst tussen de gebruiker van het Durfhuis-forum en Durfhuis Community te Doesburg
 2. Als je een bijdrage wilt plaatsen op het Durfhuis-forum, moet je eerst een account aanmaken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
 3. Door gebruik van het Durfhuis-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Durfhuis Community heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
 4. Je mag het Durfhuis-forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.
 5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de Durfhuis Community gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de Durfhuis Community.
 6. Lezers van het Durfhuis-forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

 1. Door het gebruik van het Durfhuis-forum geef je Durfhuis Community de onherroepelijke volmacht om jouw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven ( websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, en andere media). Je geeft Durfhuis Community tevens toestemming om jouw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Durfhuis Community is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.
 2. Het is andere partijen dan Durfhuis Community niet toegestaan bijdragen op het Durfhuis-forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Durfhuis Community als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Durfhuis Community, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de Durfhuis Community samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het Durfhuis-forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. Durfhuis Community is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op het Durfhuis-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.
 2. Durfhuis Community sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Durfhuis-forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.
 3. Het Durfhuis-forum wordt beheerd door Durfhuis Community. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
 4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je, of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.
 5. Door gebruik van het Durfhuis-forum aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van Durfhuis Community in geval Durfhuis Community (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval de Durfhuis Community dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door jou van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

 1. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het Durfhuis-forum krijgt een gebruiker die zich registreert van Durfhuis Community per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.
 2. Als gebruiker dien je jouw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Je garandeert Durfhuis Community dat jouw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Durfhuis Community is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 3. Als je het vermoeden hebt dat jouw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dien je daar Durfhuis Community daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via het contactformulier op onze website. Durfhuis Community zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en je zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

 1. Bijdragen aan het Durfhuis-forum worden geplaatst zonder tussenkomst van Durfhuis Community. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.
 2. Durfhuis Community behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan Durfhuis Community besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen het forum.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek over uiteenlopende consumentenrecht gerelateerde onderwerpen. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies of in zijn algemeenheid bijdragen die niet op het consumentenrecht toezien is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators en de community manager.
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de community manager op.
 1. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het Durfhuis Community forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.
 2. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van het Durfhuis-forum, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

 1. Je verstrekt persoonlijke gegevens aan Durfhuis Community wanneer je je registreert als deelnemer aan het Durfhuis-forum, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om je in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om je je wachtwoord toe te sturen en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.
 2. Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Durfhuis Community, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kun je dit laten weten via het contactformulier op onze website of door een brief te sturen naar Durfhuis Community, Burgemeester Keiserplein 59 6982BM Doesburg (zie verder de Privacyverklaring op onze website).
 3. Durfhuis Community zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover de Durfhuis Community daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

 1. Als je op het Durfhuis-forum een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.
 2. Je kunt je klacht kenbaar maken aan Durfhuis Community via het contactformulier op onze website. Je klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van Durfhuis Community. Mocht je je niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kun je dit (schriftelijk) kenbaar maken bij de Directie van de Durfhuis Community, Burgemeester Keiserplein 59 6982BM Doesburg.
 3. Zowel bij je klacht als bij je eventuele beroep bij de Directie dien je, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het Durfhuis-forum de klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van het browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar jouw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet je contactgegevens te vermelden.